Ποιά είναι

 • Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)
  Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα
  Acute necrotizing hemorrhagic leukoencephalitis
  Οξεία νεκρωτική αιμορραγική λευκοεγκεφαλοπάθεια
  Addison’s disease
  Νόσος Addison (Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια)
  Agammaglobulinemia
  Αγαμμασφαιριναιμία
  Alopecia areata
  Γυροειδής Αλωπεκία
  Amyloidosis
  Αμυλοείδωση
  Ankylosing spondylitis
  Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
  Anti-GBM/Anti-TBM nephritis
  Αντι-GBM νεφρίτις (νόσος Goodpasture)
  Antiphospholipid syndrome (APS)
  Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
  Autoimmune angioedema
  Αυτοάνοσο Αγγειοοίδημα
  Autoimmune aplastic anemia
  Αυτοάνοση απλαστική αναιμία
  Autoimmune dysautonomia
  Αυτοάνοση δυσαυτονομία
  Autoimmune hepatitis
  Αυτοάνοση ηπατίτιδα
  Autoimmune hyperlipidemia
  Αυτοάνοση υπερλιπιδαιμία
  Autoimmune immunodeficiency
  Κοινή ποικίλλη ανοσοανεπάρκεια
  Autoimmune inner ear disease (AIED)
  Αυτοάνοση νόσος έσω ωτός
  Autoimmune myocarditis
  Αυτοάνοση μυοκαρδίτιδα
  Autoimmune oophoritis
  Αυτοάνοση ωοθηκική ανεπάρκεια
  Autoimmune pancreatitis
  Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα
  Autoimmune retinopathy
  Αυτοάνοση αμφιβληστροειδοπάθεια
  Autoimmune thrombocytopenic purpura (ATP)
  Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα
  Autoimmune thyroid disease
  Αυτοάνοση θυρεοειδίτις
  Autoimmune urticaria
  Αυτοάνοση ουρτικάρια
  Axonal & neuronal neuropathies
  Κεντρικές και περιφερικές αυτοάνοσες νευροπάθειες
  Balo disease
  Νόσος Balo
  Behcet’s disease
  Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
  Bullous pemphigoid
  Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
  Cardiomyopathy
  Μυοκαρδιοπάθεια
  Castleman disease
  Νόσος Castleman
  Celiac disease
  Κοιλιοκάκη
  Chagas disease
  Νόσος Chagas (αυτοάνοσες επιπλοκές όπως μυοκαρδιοπάθεια)
  Chronic fatigue syndrome**
  Σύνδρομο χρονίας κοπώσεως
 • Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)
  Χρονία φλεγμονώδης απομυελινωτική νευροπάθεια
  Χρονία υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτις
  Churg-Strauss syndrome
  Σύνδρομο Churg-Strauss
  Cicatricial pemphigoid/benign mucosal pemphigoid
  Ουλωτικό πεμφιγοειδές
  Crohn’s disease
  Νόσος Crohn
  Cogans syndrome
  Σύνδρομο Cogans
  Cold agglutinin disease
  Νόσος εκ ψυχροσυγκολλητινών
  Congenital heart block
  Συγγενής κολποκοιλιακός αποκλεισμός
  Coxsackie myocarditis
  Μυοκαρδίτιδα από Coxsackie
  CREST disease
  Σύνδρομο CREST
  Essential mixed cryoglobulinemia
  Ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία
  Demyelinating neuropathies
  Απομυελινωτικές νευροπάθειες
  Ερπητοειδής δερματίτιδα
  Dermatomyositis
  Δερματομυοσίτιδα
  Devic’s disease (neuromyelitis optica)
  Νόσος Devic
  Discoid lupus
  Δισκοειδής λύκος
  Dressler’s syndrome
  Σύνδρομο Dressler
  Endometriosis
  Ενδομητρίωση
  Eosinophilic esophagitis
  Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα
  Eosinophilic fasciitis
  Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα
  Erythema nodosum
  Οζώδες ερύθημα
  Experimental allergic encephalomyelitis
  Πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα
  Evans syndrome
  Σύνδρομο Evans
  Fibromyalgia
  Ινομυαλγία
  Fibrosing alveolitis
  Ινοποιός κυψελιδίτις
  Giant cell arteritis (temporal arteritis)
  Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (κροταφική αρτηρίτιδα)
  Giant cell myocarditis
  Γιγαντοκυτταρική μυοκαρδίτις
  Glomerulonephritis
  Σπειραματονεφρίτιδα
  Graves’ disease
  Νόσος Graves
  Guillain-Barre syndrome
  Σύνδρομο Guillain Barré
  Hashimoto’s encephalitis
  Εγκεφαλοπάθεια Hashimoto
  Hashimoto’s thyroiditis
  Θυρεοειδίτις Hashimoto
  Hemolytic anemia
  Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
  Chronic recurrent multifocal ostomyelitis (CRMO)
  Dermatitis herpetiformis
 • Henoch-Schonlein purpura
  Πορφύρα Henoch Schonlein
  Herpes gestationis
  Πεμφιγοειδές της κύησης
  Hypogammaglobulinemia
  Υπογαμμασφαιριναιμία
  Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
  Ιδιοπαθής θρομβοκυτταροπενική πορφύρα
  IgA nephropathy
  IgA νεφροπάθεια
  IgG4-related sclerosing disease
  Σκληρυντική IgG4 νόσος
  Inclusion body myositis
  Μυοσίτιδα με έγκλειστα
  Interstitial cystitis
  Διάμεση κυστίτιδα
  Juvenile arthritis
  Νεανική αρθρίτις
  Juvenile diabetes (Type 1 diabetes)
  Διαβήτης τύπου Ι
  Juvenile myositis
  Νεανική μυοσίτιδα
  Kawasaki syndrome
  Σύνδρομο Kawasaki
  Lambert-Eaton syndrome
  Σύνδρομο Lambert-Eaton
  Leukocytoclastic vasculitis
  Λευκοκυτταροκλαστική Αγγειίτις
  Lichen planus
  Ομαλός λειχήνας
  Lichen sclerosus
  Σκληρυντικός λειχήνας
  Ligneous conjunctivitis
  Ψευδομεμβρανώδης επιπεφυκίτιδα (ξυλώδης επιπεφυκίτιδα)
  Linear IgA disease (LAD)
  Γραμμική IgA δερματοπάθεια
  Lupus (SLE)
  Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
  Χρoνία νόσος Lyme
  Meniere’s disease
  Νόσος Meniere
  Microscopic polyangiitis
  Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
  Mixed connective tissue disease (MCTD)
  Μικτή νόσος συνδετικού ιστού
  Mooren’s ulcer
  Ελκος του Mooren
  Mucha-Habermann disease
  Νόσος Mucha-Habermann
  Multiple sclerosis
  Πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας)
  Myasthenia gravis
  Μυασθένεια gravis
  Myositis
  Μυοσίτιδα
  Narcolepsy
  Ναρκοληψία
  Neuromyelitis optica (Devic’s)
  Οπτική νευρομυελίτιδα
  Neutropenia
  Αυτοάνοση ουδετεροπενία
  Ocular cicatricial pemphigoid
  Οφθαλμικό ουλωτικό πεμφιγοειδές
  Optic neuritis
  Οπτική νευρίτιδα
  Lyme disease, chronic
 • Palindromic rheumatism
  Παλίνδρομος ρευματισμός
  Σύνδρομο PANDAS
  Paraneoplastic cerebellar degeneration
  Παρανεοπλασματική εγκεφαλική εκφύλιση
  Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
  Παροξυσμική Nυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία
  Parry Romberg syndrome
  Σύνδρομο Parry Romberg
  Parsonage-Turner syndrome
  Σύνδρομο Parsonage-Turner
  Pars planitis (peripheral uveitis)
  Περιφερική ραγοειδίτιδα
  Pemphigus
  Πέμφιγα
  Peripheral neuropathy
  Περιφερική νευροπάθεια
  Perivenous encephalomyelitis
  Περιφλεβική εγκεφαλομυελίτιδα
  Pernicious anemia
  Κακοήθης αναιμία
  POEMS syndrome
  Σύνδρομο POEMS
  Polyarteritis nodosa
  Οζώδης πολυαρτηρίτις
  Type I, II, & III autoimmune polyglandular syndromes
  Αυτοάνοσες πολυαδενικές νόσοι τύπου Ι, ΙΙ & ΙΙΙ
  Polymyalgia rheumatica
  Ρευματική πολυμυαλγία
  Polymyositis
  Πολυμυοσίτιδα
  Postmyocardial infarction syndrome
  Μετεμφραγματική περικαρδίτιδα
  Postpericardiotomy syndrome
  Σύνδρομο μετά περικαρδιοτομή
  Progesterone dermatitis
  Αυτοάνοση δερματίτιδα από προγεστερόνη
  Primary biliary cirrhosis
  Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
  Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
  Psoriasis
  Ψωρίαση
  Psoriatic arthritis
  Ψωριασική αρθρίτιδα
  Idiopathic pulmonary fibrosis
  Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
  Pyoderma gangrenosum
  Γαγγραινώδες πυόδερμα
  Pure red cell aplasia
  Ερυθροβλαστοπενία
  Raynauds phenomenon
  Φαινόμενο Raynaud
  Reactive Arthritis
  Αντιδραστική αρθρίτιδα
  Reflex sympathetic dystrophy
  Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία
  Reiter’s syndrome
  Σύνδρομο Reiter
  Relapsing polychondritis
  Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
  Restless legs syndrome
  Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
  Retroperitoneal fibrosis
  Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
  PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated
  with Streptococcus)
  Primary sclerosing cholangitis
 • Rheumatic fever
  Ρευματικός πυρετός
  Rheumatoid arthritis
  Ρευματοειδής αρθρίτις
  Sarcoidosis
  Σαρκοείδωση
  Schmidt syndrome
  Σύνδρομο Schmidt
  Scleritis
  Σκληρίτιδα
  Scleroderma
  Σκληρόδερμα
  Sjogren’s syndrome
  Σύνδρομο Sjogren
  Sperm & testicular autoimmunity
  Αυτοάνοση ορχίτις
  Stiff person syndrome
  Σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (σύνδρομο Moersch-Woltman)
  Subacute bacterial endocarditis (SBE)
  Υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα
  Susac’s syndrome
  Σύνδρομο Susac
  Sympathetic ophthalmia
  Συμπαθητική οφθαλμία
  Takayasu’s arteritis
  Αρτηρίτις Takayasu
  Temporal arteritis/Giant cell arteritis
  Κροταφική αρτηρίτιδα/ γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
  Thrombocytopenic purpura (TTP)
  Θρομβοκυτταροπενική πορφύρα
  Tolosa-Hunt syndrome
  Σύνδρομο Tolosa Hunt
  Transverse myelitis
  Εγκάρσια μυελίτις
  Type 1 diabetes
  Διαβήτης τύπου Ι
  Ulcerative colitis
  Ελκώδης κολίτις
  Undifferentiated connective tissue disease (UCTD)
  Μικτή νόσος συνδετικού ιστού
  Uveitis
  Ραγοειδίτις
  Vasculitis
  Αγγειίτις
  Vesiculobullous dermatosis
  Φυσαλιδοπομφολυγώδης δερματίτις
  Vitiligo
  Λεύκη
  Κοκκιωμάτωση Wegener (Νυν ονομαζόμενη κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα)
  Wegener’s granulomatosis (now termed Granulomatosis with
  Polyangiitis (GPA)