Εξέταση για αντιπυρηνικά αντισώματα, σε έλεγχο για αυτοάνοσα νοσήματα

Εξέταση για αντιπυρηνικά αντισώματα, σε έλεγχο για αυτοάνοσα νοσήματα

Τααντισώματαείναιπαράγοντεςτουανοσοποιητικούσυστήματος, ταοποίαπαράγονταικατάτηνεπίθεσηλοιμογόνωναιτίωνκαιτοξινών. Έχουνωςαποστολήτηνκαταστροφήβλαπτικώνγιατονοργανισμόουσιών.
Τααντιπυρηνικάαντισώματαείναιπαθολογικάαντισώματαπουτοίδιοτοσώμαδημιουργείέναντιδικώντουιστών (αυτοαντισώματα). Τααντιπυρηνικάαντισώματα (ΑΝΑ) αυξάνονταισεπολλέςασθένειες.
Ηδιάγνωση μπαίνεισεσυνδυασμό μετηνεξέλιξητωνσυμπτωμάτωνκαιταυπόλοιπαεργαστηριακάευρήματα.
ΗεξέτασηΑΝΑπαραγγέλλεταιγιαναβοηθήσειγιατονέλεγχογιααυτοάνοσανοσήματα   καιχρησιμοποιείταικατ’ εξοχήνως μίααπότιςεξετάσειςγιατηδιάγνωσητουσυστηματικούερυθηματώδουςλύκου (ΣΕΛ). Ανάλογα μετασυμπτώματατουασθενούςκαιτηδιάγνωσηπουυποπτεύεταιογιατρόςταΑΝΑ μπορείναπαραγγελθούν μαζί με μίαήπερισσότερεςεξετάσειςαυτοαντισωμάτων. Άλλεςεργαστηριακέςεξετάσειςπουσχετίζονται μετηνπαρουσίαφλεγμονής, όπωςηταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) ή (ESR) ή και η C –αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) μπορεί επίσης παραγγελθούν. Τα ΑΝΑ μπορεί να συνοδευθούν από πρόσθετες εξετάσεις, που θεωρούνται υποομάδες της γενικής εξέτασης ANA και που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την κλινική ιστορία του ασθενούς για να βοηθήσουν να αποκλεισθούν άλλες αυτοάνοσες διαταραχές.
Τα ΑΝΑ αυξάνονται κυρίως σε αυτοάνοσες συστηματικές ασθένειες.
ΥπάρχουνδιάφοροιτύποιΑΝΑ, οιοποίοιαρκετέςφορές μπορούννα μαςβοηθήσουνναξεχωρίσουμεκάποιεςανοσολογικέςπαθήσεις μεκοινάκλινικάχαρακτηριστικάόπωςτα SSA, SSB, SM, RNP,Scl 70, Jo, ANCA, anti DNA κα.
Νόσοι με παρουσία ΑΝΑ σε διάφορους τίτλους είναι:
 • Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Το σύνδρομο Sjogren
 • Η  ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Η αυτοάνοσος ηπατίτιδα
 • Η σκληροδερμία
 • Η πολυμυοσίτιδα ή δερματομυοσίτιδα
 • Η νόσος του Addison
 • Η ιδιοπαθής θρομβοκυττοπενική πορφύρα
 • Η θυροειδίτιδα του Hashimoto
 • Η αυτοάνοσος αιμολυτική αναιμία
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ
 • Ιογενείς ή χρόνιες βακτηριδιακές λοιμώξεις
 • Πνευμονικές παθήσεις (πνευμονική υπέρταση)
 • Γαστρεντερικές νόσοι, όπως ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn
 • Κάποιοι καρκίνοι
 • Δερματικές παθήσεις ιδιαίτερα όταν είναι εκτεταμένες, όπως η ψωρίαση
 • Κάποια φάρμακα, όπως η προκαϊναμίδη, η υδραλαζίνη και η dilabtin.

 

Ταποσοστάόπουανευρίσκονταιαυξημέναστιςαντίστοιχεςασθένειεςφαίνονταιπαρακάτω:
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (93%)
 • Σκληρόδερμα (85%)
 • Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού (93%)
 • Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα (61%)
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα (33%)
 • Σύνδρομο Sjogren (48%)
 • Φαρμακευτικός λύκος (100%)
 • Δισκοειδής λύκος (15%)
 • Χρόνια αρθρίτιδα (71%)

 

Επίσηςαυξημέναανευρίσκονταικαισεασθένειεςσυγκεκριμένωνοργάνωνπουοφείλονταισεαυτοάνοσηδραστηριότηταόπως:
 • Θυροειδίτιδα Hashimoto (46%)
 • Νοσος του Graves (50%)
 • Αυτοάνοση ηπατίτιδα (63-91%)
 • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (10-40%)
 • Πρωτοπαθής αυτοάνοση  χολαγγειίτιδα (100%)
 • Ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (40%)

 

Άλλεςκαταστάσειςπουσυνδέονται μεαυξημένουςτίτλουςαντιπυρηνικώναντισωμάτωνείναιοιχρόνιεςλοιμώδειςνόσοιόπωςη μονοκυττάρωση, ηηπατίτιδα C, ηυποξίαβακτηριακήενδοκαρδίτιδα, ηφυματίωση, το AIDS, κ.α.
Σπάνιατααντιπυρηνικάαντισώματααυξάνονταισεπεριπτώσειςκαρκίνου. Ακόμακαιάσθενείςπουπαίρνουνφάρμακα μπορείναέχουναυξημέναΑΝΑ, χωρίςνααναπτύσσουντηνεικόνατουφαρμακευτικούλύκου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δενυπάρχεισυσχέτιση  τωνΑΝΑ μετην CRP, τηχρήσηοινοπνεύματος, τοκάπνισμα, τοεπίπεδο μόρφωσηςκαιτοοικογενειακόοικονομικόεπίπεδο.
ΑπόπρακτικήςπλευράςταΑΝΑαναζητώνταισυνήθωςσεπαθήσειςπουπροκαλούναρθρίτιδες ή χρόνιες πολυαρθραλγίες.
Εάνβρεθούνθετικάσετίτλοπάνωαπό 1:160 τότεηπρώτηνόσοςπουθαπρέπεινααναζητηθείείναιοΣυστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος διότι είναι και η πάθηση που τα ΑΝΑ απαντώνται σε ποσοστό πάνω από 95%.
Η ανεύρεση ΑΝΑ σε τίτλους κάτω του 1:160 δεν αποτελεί στοιχείο ειδικό και παρακολουθούνται οι τίτλοι ανά 4μηνο.
Εάν ο τίτλος τους είναι πάνω από 1:160 γίνονται και άλλες εξετάσεις για να αποκλειστούν διάφορες νόσοι.
Σεανοσοκαταστολήκαιλήψηστερεοειδώντααντιπυρηνικάαντισώματαείναιψευδώς αρνητικά
Ψευδώς θετικά ΑΝΑ ανευρίσκονται κυρίως σε γυναίκες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ΑΝΑ είναι θετικά αλλά σε χαμηλούς τίτλους. Επίσης, σε λήψη φαρμάκων, όπως ακεταζολαμίδη, καρβιντόπα, χλωροθειαζίδη, χλωροπρομαζίνη, κλοφιβράτη, αιθοσουξιμίδη άλατα χρυσού, γκριζεοφουλβίνη, υδραλαζίνη, ισονιαζίδη, λίθιο, μεθυλντόπα, από του στόματος αντισυλληπτικά, πενικιλίνη, φαινυλβουταζόνη, φαινυτοΐνη, πριμιδόνη, προκαϊναμίδη, προπυλθειουρακίλη, κινιδίνη, ρεζερπίνη, στρεπτομυκίνη, σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες, θειαζιδικά διουρητικά.
ΑπόταπαραπάνωπροκύπτειότιταΑΝΑείναιαπλάενδεικτικάύπαρξηςκάποιαςασθένειαςκαιόχιαποδεικτικά, ενώτοίδιοισχύεικαιγιατηνέλλειψηαυξημένωντίτλωνΑΝΑ.
Ησωστήπαθολογικήεξέτασηέχεικομβικήσημασίαστησωστήδιαφορικήδιάγνωση.

Share this post